Pro trenéry

Editace webu

Na tomto odkazu je manuál na správu webu. Stačí se přihlásit do webnode.cz a již máte oprávnění. Pokud ne, tak si vyžádejte u Jirky. 

Rozhodněte se sami, zda budete vkládat články pod své družstvo, či do hromadných článků. 

Evidence a docházka hráčů

Sekretář každý měsíc rozesílá evidenci hráčů. Trenér je povinen ověřit stav lékařských prohlídek a členských příspěvků a snažit se narovnat tento stav u svých svěřenců. 

V případě změny údajů informovat sekretáře (změna čísla, ukončení kariéry, rozpor v placení, atd.).

Nástupy nových hráčů

Nový hráč má 1 měsíc zdarma na vyzkoušení, poté se musí rozhodnout, zda se chce stát členem či nikoliv. Hráči dáváme společně s přihláškou:
- požadavek na na zdravotní prohlídku
- pokyny k platbě členských příspěvků

Podepsanou přihlášku uložíme sekretáři do šuplíku. 

Odměny trenérů

1) ZA TRÉNOVÁNÍ
Evidence:  záznam v kamrlíku
Odměna:  70,-Kč/hod. před zdaněním 
Počítání:  15 minut před zahájením + 15 minut po ukončení tréninku (tj. plus 0,5 hod k TJ)
Předání:  zaslání na účet do 15. dne

Trenérům, kteří nemají vypsanou docházku, tak nemůže být vypočtena odměna, tudíž nic neobdrží. Docházku můžete v případě nouze zaslat i emailem sekretáři. 

2) ZA VÝJEZDY & DOMÁCÍ TURNAJE
Evidence: záznam v kamrlíku
Odměna: 70,-Kč/hod. před zdaněním
Počítání: od srazu po rozpuštění
Předání: zaslání na účet do 15. dne


Správa kasy družstva

Trenér ze startovného hradí přepravu na zápasy a pořádání domácích turnajů (tj. rozhodčí a pořadatele).
O případném přebytku rozhoduje trenér s asistentem a cílem je odměnit hráče něčím navíc, tj. např. mimoligový turnaj, pořízení trofejí, posezení apod. Maximálně však do výše 4.000,- Kč (zbývající část předat sekretáři).
V případě, že by kasa měla jít do mínusu, tak si trenér může vyžádat zálohu u sekretáře. 
Po každém turnaji zaslat sekretáři aktuální stav kasy. 

Organizace výjezdů

U hráčů do 15let je zapotřebí mít podepsaný souhlas rodičů s výjezdem. Zároveň hráč musí mít s sebou kopii průkazky pojištěnce. Nominační lístky jsou zde. 
Startovné je 200,- Kč za každého hráče a to včetně domácích turnajů.

Výjimky:
- Pokud hráč hraje 2 turnaje v rámci jednoho víkendu, tak hradí startovné pouze u svého družstva. 
- Pokud hráč startuje za starší kategorii, tak hradí pouze 50%

Cestovné:
V případě používání vlastních aut se proplácí 1 Kč/km za každého vezeného hráče. 

Kopie zápisů archivujte ve svém šuplíku a na konci sezóny předejte sekretáři. 

Náhradní trenéři

Na každém tréninku by měl být hlavní trenér + asistent. Pokud někdo vypadne, tak napište do skupiny trenérů na FB a snad se z nás toho někdo ujme. 

Pořadatelství

Před turnajem:
- ověřit si dostatek peněz na pořádání (zpravidla cca 5.000,- Kč), případně vyžádat zálohu u sekretáře
- rozměnit si peníze pro vyplácení 
- připravit rozpis zápasů s čísly zápasů (viz hlášenka ve FISu)
- zajistit pořadatelskou službu
- vytisknout a nastudovat předpis soutěže (uložen v PC na ploše). V předpisu jsou hrací časy, rozměry, odměny rozhodčím, přestávky, adresa pro zaslání zápisů apod. 
- zajistit druhý PC pro elektronické zápisy (nedělá se u zjednodušených zápisů)

Při příchodu:
- vyzvednout klíče u správce (šatny, rozhodčí)
- postavit mantinely,
- ověřit správnost branek (se štítkem IFF, bez mezer na míček, případné snižovače)
- umístit lavičky pro střídání a trresty
- rozsvítit (na vyžádání u správce)
- zázemí pořadatelské služby (monitor, PC z kamrlíku, propisky, prázdné papíry, zápisy, náhradní míčky, píšťalka na ukončení třetin)
- připravit lékárničku a ověřit vybavení (min. kelen, náplasti, stahováky)
- označit místo zdravotníka
- nadepsat zápisy 
- připravit výplatnice na pořadatele a rozhodčí
- ověřit, že každý rozumí své činnosti (zapisovatel, časoměřič, zdravotník, podavač)

V průběhu turnaje:
- vypisovat papírový zápis
- vypisovat online zápis (nutno mít druhý PC a znát přístupový kód do FISu vedoucího družstva)
- vyplatit rozhodčí dle výplatnice
- vyplatit pořadatele dle výplatnice včetně 60 minut před + 30 minut po turnaji
   (vyjma zdravotníka, ten jen 30 minut před a 30 minut po turnaji)

Po ukončení turnaje:
- vrátit vše na své místo
- nahlásit sekretáři chybějící/poškozené věci
- lehce poklidit halu a šatny
- odeslat zápisy 
- u zjednodušených zápisů zadat výsledky do FISu (viz návod PDF níže)
- předat sekretáři výplatnice do šuplíku 

Návod na vypisování online zápisu zde
Návod na vypisování klasických zápisů zde
Návod na vypisování zjednodušených zápisů zde