Povinnosti členů

Povinnosti členů

 1. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy sportovce.
 2. Řádně hradit členské příspěvky a případně jiné poplatky související s členstvím ve spolku.
 3. Plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku.
 4. Šetrně a hospodárně využívat majetek spolku.
 5. Nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku.
 6. U orgánu spolku aktualizovat své kontaktní údaje v případě jejich změny. 
 7. Informovat vedoucího družstva o zájmu odejít do jiného klubu a to před testovacím tréninkem   
 • prohřešky budou řešeny na výkonném výboru klubu

Práva členů

 1. Účastnit se jednání valné hromady spolku
 2. Hlasovat na valné hromadě spolku (u mladších 18-ti let jejich zákonní zástupci)
 3. Být volen do orgánů spolku (pouze starší 18-ti let)
 4. Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi
 5. Podílet se dle svých schopností na činnosti spolku
 6. Využívat služeb poskytovaných spolkem (např. akce, tréninky, soustředění, slevy ...)
 7. Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování
 8. Rozvíjet své dovednosti ve vyšších soutěžích, pokud to schválil vedoucí družstva

* Důvodem není blokovat hráče, ale objektivně posoudit schopnosti/dovednosti a zvolit nejvhodnější variantu pro klub a hráče samotného. 

Upozorňujeme, že pouštíme hráče pouze do vyšších soutěží, pokud není udán zásadní důvod (např. stěhování). Upozorňujeme, že pokud nebude udělen souhlas klubu, tak hráč nesmí 1 rok nastupovat k ligovým utkáním.